Installing Baltie 3 on Linux

This guide will lead you through a few steps you need to do to install Baltie 3 on your Linux desktop with Ubuntu distribution. If you are using another distribution, the steps will be very similar.

Tento návod vás provede několika kroky, které jsou potřeba pro nainstalování Baltíka 3 na Linuxový počítač s distribucí Ubuntu. Pokud používáte jinou distribuci, instalační kroky budou velmi podobné.

Alternative: Installing prerequisites from terminal

If you are confident with installing packages from terminal, you can skip the next two sections and install Wine using following command: sudo apt-get install wine

Pokud jste si jistí v instalaci balíčků z terminálu, můžete přeskočit následující dvě části a nainstalovat Wine pomocí následujícího příkazu: sudo apt-get install wine

Other distribution than Ubuntu

You will not find Ubuntu Software Center in other distribution than Ubuntu. If you are using Debain, Raspbian, Mint, or other Debian based distribution, use Synaptic Package Manager instead. If you are using Fedora use PackageKit. For installation from terminal, apt-get will work also on all Debian based distributions. In Fedora, use su -c "yum install wine"

Program Ubuntu Software Center naleznete pouze v Ubuntu. Pokud máte Debain, Raspbian, Mint, nebo jinou distribuci postavenou na Debianu, použijte Synaptic Package Manager. Pokud máte Fedoru, použijte PackageKit. Instalace z terminálu pomocí apt-get bude fungovat i na distribucích postavených na Debianu. Ve Fedoře použijte su -c "yum install wine"

1. Beginning

We will install everything from the graphical environment. Let's start Ubuntu Software Center. You can do that by clicking the seventh icon from the top in the main menu (orange paper bag with a letter A on it).

Všechno budeme instalovat z grafického prostředí. Nejprve spustíme Ubuntu Software Center. Můžete to udělat klepnutím na sedmou ikonku shora v hlavní nabídce (oranžová taška s písnem A).

2. Installing Wine

We need to install Wine, which is a compatibility layer for Windows applications. Type wine into the search box in the right corner, select the wine package in the search results and click on the Install button.

Budeme potřebovat program Wine, který umožňuje spouštět aplikace z Windows. Do vyhledávacího okénka v pravém horním rohu napište wine. Ve výsledcích vyhledávání vyberte balík wine a spusťte instalaci klepnutím na tlačítko Instalovat.


You will be asked to enter your login password to start the installation. Your user must have appropriate permissions.

Budete požádáni o zadání vašeho přihlašovacího hesla. Pro instalaci musíte mít dostatečná oprávnění.


Package Wine includes some fonts from Windows. You will have to confirm Microsoft EULA, which applies to these fonts.

Balíček Wine obsahuje některá písma z Windows. Budete muset potvrdit EULA od Microsoftu, která se vztahuje na tyto písma.


Wait till the Wine package installation is finished.

Počkejte na dokončení instalace balíčku Wine.

3. Installing Baltie

Start a web browser, go to a page with Baltie 3 downloads, select demanded localization and click on it. In the download dialog, select Open with default application, and confirm by clicking on OK button.

Spusťte webový prohlížeč, přejděte na stránku se soubory Baltíka 3 pro stažení, vyberte si požadovanou lokalizaci a klepněte na ni. V dialogu stahování vyberte Otevřít pomocí výchozího programu a potvrďte tlačítkem OK.


Content of the compressed zip file will be shown. Double click on setup.exe to start the installation.

Zobrazí se obsah komprimovaného souboru. Poklepejte na setup.exe pro spuštění instalace.


If this is the first Windows program you are starting, you will have to wait a few seconds till Wine environment gets configured. After that, Baltie 3 installator will appear, proceed and finish the installation.

Pokud je instalace první program z Windows, který spouštíte, budete muset počkat několik vteřin, než se správně nastaví prostředí Wine. Poté se objeví instalátor Baltíka 3. Pokračujte a dokončete instalaci.


4. Starting Baltie

When the installation is finished, Baltie icon will appear on the desktop. You can start it from there. If you do not want the icon on desktop, feel free to delete it. Baltie in also available in the application menu, including all example programs.

Po skončení instalace se na ploše objeví ikonka pro spuštění. Pokud ji chcete odstranit, můžete. Baltíka najdete i v hlavním menu s aplikacemi, včetně ukázkových programů.


Start Baltie and start programming. :-)

Spusťte Baltíka a začněte programovat. :-)