Propozice 11. ročníku soutěže BALTÍK+BALTAZAR 2004
Aktualizováno 11.11.2004


MEZINÁRODNÍ TVŮRČÍ PROGRAMÁTORSKÁ SOUTĚŽ

BALTÍK+BALTAZAR 2004

vyhlašuje a organizuje: SGP Systems, s.r.o.
školským zařízením soutěž dopručuje: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
hlavní sponzor soutěže: SGP Systems, s.r.o.
spolupořadatel finále: TIB Občanské sdružení
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
ceny do soutěže věnují: SGP Systems, s.r.o.
Microsoft s.r.o.
Computerworld + Businnes world
GameStar
Chip
Level
Lingea s.r.o.
PlayStation
Počítač pro každého
Softwarové noviny
 


Soutěžní kategorie
Jsou vyhlášeny 3 věkové kategorie:

A - žáci do 10 let  (včetně)        
B - žáci do 14 let  (včetně)       
  C - ostatní od 15 let  (včetně)    

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodný věk soutěžícího nebo nejstaršího člena soutěžního týmu k datu finále soutěže.


Pravidla soutěže

 1. Soutěžní programy mohou být na jakákoliv (nekrvavá) témata.
 2. Soutěžní program může být vytvořen pouze v systémech SGP Baltazar nebo SGP Baltík (případně v kombinaci těchto) a musí být spustitelný ve verzích SGP Baltazar  verze 5.05 , SGP Baltík verze 3.60.
 3. Soutěžící, který přihlašuje program do soutěže, musí být majitelem platné licence (stačí i pronájmu) pro použité nástroje SGP.
 4. Soutěžící i všichni spoluautoři musí mít svou vlastní e-mailovou adresu. Přihlašování do soutěže bude přes projekt TIB (www.ict-edu.org).
 5. Soutěž není věkově omezena.
 6. Autorem soutěžního programu může být jednotlivec nebo tým. Rozhodující pro zařazení do příslušné kategorie je věk nejstaršího člena týmu.
 7. Jeden soutěžící může být členem více týmů a zároveň soutěžit jako jednotlivec. Pokud soutěží jako jednotlivec nemůže být vedoucím žádného týmu. Vedoucí jednoho týmu již nemůže být vedoucím jiného týmu, ani soutěžit jako jednotlivec.
 8. Autoři soutěžního projektu/programu ručí za původnost svého díla. Veškeré soubory (obrázky, hudba, zvuky, texty apod.) mohou být použity pouze vlastní (vlastní foto, vlastní kresba, vlastní zvuková nahrávka) nebo dodané spolu se systémy SGP Baltazar/Baltík. Nemohou tedy být použity žádné převzaté ani upravené soubory (obrázky, hudba, texty, aj.) ani kdyby byly určeny zdarma k volnému použití, tj. celý soutěžní projekt/program může obsahovat pouze vlastní autorská díla jednotlivých autorů (členů týmu)! Autor je povinen uvést v přihlášce do soutěže všechny spoluautory! Například, když soutěžícímu namluví text starší sourozenec nebo rodič, stávají se tito automaticky spoluautory a jejich věk je rozhodný pro zařazení do věkové kategorie.
 9. V projektu není povoleno použití jakýchkoliv skriptů, vyjma skriptů v html dokumentaci! Pouze v Baltazarovi je povolen soubor typu bat pro automatizované vytvoření exe souborů, obsahuje-li projekt více souborů sgp.
 10. Doplňkové soubory (obrázky, zvuky apod.) mohou být vytvořeny v nástrojích, které jsou standardně obsaženy v operačním systému, pod kterým je provozován Baltík nebo Baltazar. V projektu, vytvořeném v Baltazarovi a spouštěným pouze pod MS-DOSem, je povoleno použití utilit pro zobrazování obrázků a přehrávání zvuků a videa, které jsou ve Windows již standardně. Přičemž platí podmínka, že použití těchto utilit neznemožní firmě SGP Systems libovolné šíření soutěžních programů včetně těchto doplňkových utilit. To znamená, že v přihlášce soutěžní úlohy, musí být přiložen i souhlas autora takovéto utility, že tato utilita může být šířena firmou SGP Systems (v případě freeware nebo public domain stačí přiložit příslušné licenční ustanovení).
 11. Přihlášením programu do soutěže berou soutěžící na vědomí a souhlasí s tím, že jimi vytvořené hry mají povahu soutěžního díla dle ust. § 61 autorského zákona (zákon č. 121/200 Sb.), které je vytvořeno bez nároku na odměnu a jako takové může být užito společností SGP Systems. s.r.o.k účelu, pro který bylo vytvořeno, tj. k jeho dalšímu šíření a distribuci jako freeware, a to na internetových stránkách společnosti SGP Systems a jejích partnerů, přílohových CD ROMů, DVD ROMů a dalších médií, přikládaných k časopisům, magazínům i produktům nebo jakýmkoli dalším distribučním kanálem.
 12. Odeslání projektu do soutěže.
  Před odesláním do soutěže, musí být všechny soubory zkomprimovány do jediného souboru typu ZIP(BZIP). Žádné jiné formáty souborů NEPŘIJÍMÁME!
  Pro Baltazara odešlete soubor ZIP, který si vytvoříte sami.
  Pro Baltíka odešlete soubor BZIP, který vytvoříte automaticky přímo v Baltíkovi verze 3.60, volbou: Soubor | Uložit jako a vyberete typ souboru Baltíkův zazipovaný projekt (*.bzip). Žádným jiným způsobem soubor BZIP nevytvářejte!
  Pro projekt vytvořený kombinací Baltíka+Baltazara odešlete soubor ZIP, který si vytvoříte sami.
  Doporučujeme vám, poslat si soubor ZIP (BZIP) nejprve sami sobě a ověřit si, že celý projekt pracuje správně a nechybí žádné soubory (častá chyba při odesílání projektu do soutěže).
 13. Soubor ZIP může mít maximální velikost 5 MB (tj. 5 242 880 byte).
 14. Povinné soubory soutěžního projektu:
  nazev-s.HTM krátký a výstižný popis programu ve formátu HTML, pozor bez obrázků!
  nazev.HTM
  nazev.PDF
  podrobná dokumentace k projektu ve formátu HTML nebo v PDF.
  nazev.SGP
  nazev.BPR
  zdrojové texty programu
  nazev.Bnn
  nazev.Cnn
  soubory s předměty (pokud program používá vlastní předměty), nn značí čísla 00 až 99
  nazev.Snn soubory se scénami (pokud program používá nějaké scény), nn značí čísla 00 až 99
  nazev*.* všechny ostatní soubory (include, data, WAV, MID, BMP atd.) a podadresáře
  Doporučujeme ještě přidat do projektu ikonku programu (velikost 32x32 bodů) buď přímo ve formátu .ICO nebo i formátu .BMP, tedy nazev.ICO nebo nazev.BMP. Ikonu ve formátu .BMP (32x32) bodů převedeme na formát .ICO případným finalistům sami.

  kde nazev*.* je maximálně 32 znaků (včetně přípony) bez mezer a bez diakritiky (použít lze pouze znaky A-Z, a-z, 0-9, znak pomlčka, znak podtržítko a znak tečka).

  Jmenné konvence - důležité!
  Názvy všech souborů v hlavním adresáři a názvy všech hlavních podadresářů projektu MUSÍ začínat stejným názvem, kterým je označen hlavní soubor projektu .SGP (nebo .BPR)! Například projekt HRA může obsahovat pouze soubory začínající na HRA, tedy např.: HRA.SGP, HRA1.WAV, HRA2.WAV, HRA_1.TXT apod. a podadresáře HRA, HRA1, HRA_DATA, HRA.SRC apod.
  V případě dlouhého názvu projektu, např. "O perníkové chaloupce", je třeba vytvořit zkrácený název např. PERNIK.SGP.

  Upozornění!
  Budeme vyhodnocovat jen ty programy, ke kterým budeme mít všechny soubory, včetně zdrojových textů. V opačném případě nebudeme moci vaše programy vyhodnotit a ze soutěže budou vyřazeny!
  Nepřijímáme ŽÁDNÉ  samostatně spustitelné programové soubory (ani všelijak přejmenované)! Tj, veškeré spustitelné soubory musí jít kdykoliv vytvořit v SGP Baltazarovi 5.05 nebo spustit v SGP Baltíkovi 3.60.

  Program musí jít spustit z libovolného adresáře, takže v příkazech NačtiScénu apod. používejte výhradně parametr "*\\" pro určení zdrojového adresáře, kde se má hledat soubor se scénou. Tedy například: NačtiScénu("*\\KALKUL.S01");
  V Baltíkově tabulce souborů buď "Kalkul.wav" nebo pro jistotu kdekoliv "*\Kalkul.wav"  Korespondenční kolo - z tohoto kola budou vybráni soutěžící pro finále.
  Kritéria hodnocení soutěžních projektů pro korespondenční kolo:
  Kritérium Body Popis
  1. Funkčnost projektu 0-10
  2. Kvalita zdrojového kódu 0-10 přehlednost, stručnost, efektivnost, nároky na zdroje, správné názvy, vyhýbání se literálům
  3. Formátování zdrojového kódu 0-10 Baltazar: čistota strukturogramů, názvy prvků, krátké a výstižné názvy operací a podmínek; Baltík: správné odsazování, komentáře
  4. Uživatelské rozhraní 0-10
  5. Grafické zpracování 0-10
  6. Nápověda 0-10 jednoduchost, dostupnost, úplnost
  7. Složitost řešeného problému 0-10
  8. Originalita projektu 0-10
  9. Celková velikost projektu v kB čím méně kB, tím lepší - doplňkové kritérium, použije se při shodném počtu dosažených bodů pro určení pořadí
  Hodnotit budeme pouze "nekrvavé" programy.

  Po uzávěrce korespondečního kola již nebudou přijímány žádné soubory ani opravy!
  Proto začněte své práce zasílat včas, abyste případné formální nedostatky stihli dát do pořádku ještě před uzávěrkou korespondenčního kola.


  Finále soutěže - presentační
  Do finále soutěže postoupí z korespondenčního kola autoři nejlepších 10 programů z každé kategorie (počet se může změnit). Finalisté budou obhajovat svůj program na veřejnosti před porotou.
   

  Důležité termíny soutěže BALTÍK+BALTAZAR 2004:

  12.11. 2004 Uzávěrka přihlášek a oprav soutěžních souborů je ve 24:00 hod. Po tomto termínu již nebudou přijímány žádné soubory ani doplňky!
  17.11. 2004 Zveřejnění seznamu postupujících do finále soutěže BB2004.
  27.-28. 11. 2004 Finále soutěže  -  Brno, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2


  Upozornění.

  Organizátor soutěže si vyhrazuje právo tyto propozice v zájmu hladkého průběhu soutěže upravovat nebo doplňovat (termín a místo konání semifinále a finále, ceny pro soutěžící, poskytnutí ubytování atd.), nevyhlásit první místo, zrušit některou z kategorií (při nedostatečném počtu soutěžících v dané kategorii), případně soutěž zrušit.
  Sledujte proto pečlivě aktuální informace na serveru: www.sgp.cz

  Veškerá výměna informací mezi organizátory soutěže a soutěžícími (včetně zasílání soutěžních úloh) bude výhradně pomocí Internetu. Pro soutěžící jsou směrodatné ty informace, které jsou uvedeny na stránkách firmy SGP Systems, www.sgp.cz, to znamená, že tyto informace mají přednost před jinými informacemi (zveřejněnými např. v tisku, rozhlase či televizi, případně na webových stránkách jiných firem či institucí).
  Oficiální a jediná adresa pro veškerou komunikaci soutěžících s firmou SGP Systems je bb2004@sgp.cz. E-maily zasílané na jinou adresu nejsou organizátorem soutěže zpracovávány.


  © 2004, SGP Systems, s.r.o.
  L. Janáčka 180, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika
  tel.: +420 572 551 089
  sgp@sgp.cz